Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα,  για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια  Εξοπλισμού (Hardware) & Λογισμικών (Software)», προϋπολογισμού 56.575,00  € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ TEYΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΜΗΜΑ Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΜΗΜΑ Β

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΜΗΜΑ Γ

ΚΕΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Τ1 – Τ11

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ