Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων για τη ”Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προϋπολογισμού 195.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ