Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων,  τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»  για το έτος 2019, προϋπολογισμού 39.998,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 45.816,49 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά Τμήματος 1

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά Τμήματος 2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά Τμήματος 3

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά Τμήματος 4

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ για ΧΟΡHΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ