Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εργασίες εντομοκτονίας – μυοκτονίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (Α.Π.Κ. ”Δ. Κραχτίδης, Δημοτικό στάδιο, Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών, κολυμβητήριο, προπονητήριο θόλος και προπονητήριο Καλού Αγρού ”Λ. Χαραλαμπίδης”) σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ.: 5010/19-02-2020 ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ.: 513/25-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εργασίες:

Εργασίες εντομοκτονίας – μυοκτονίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (Α.Π.Κ. ”Δ. Κραχτίδης, Δημοτικό στάδιο, Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών, κολυμβητήριο, προπονητήριο θόλος και προπονητήριο Καλού Αγρού ”Λ. Χαραλαμπίδης”)  δύο φορές για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 04/03/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο της πλατείας Ελευθερίας, 2ο όροφος, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται :

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Προς: Δήμο Δράμας,  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δημαρχείο της πλατείας Ελευθερίας, 2ο όροφος.

Προσφορά για τις ‘Εργασίες εντομοκτονίας – μυοκτονίας’

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του (Ν. 4605/01.04.2019)

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού της εργασίας αν αυτή δεν ολοκληρωθεί.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με συνέπεια, και τα όποια υλικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Αντιδημάρχου στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί του υπηρεσιακού σημειώματος, κ. Λαζαρίδη Ιωάννη, τηλ.: 2521027415.

ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ