Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
image_print

  «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2020» 

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2020», προϋπολογισμού 72.457,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ