Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ”

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της Πράξης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ».

Κατεβάστε τη διακήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε την Περίληψη ΕΔΩ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ΕΔΩ