1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας»

Κατεβάστε την Πρόσκληση με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Υπηρεσιακό Σημείωμα

Κατεβάστε την Τεχνική Περιγραφή