Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 191388) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλλιφύτου» εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022
image_print

Προς τους  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ»

 

«ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

«ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ»

 

Ο Δήμος Δράμας, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καλλιφύτου», σύμφωνα με την με’ αρ. 26/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. προϋπολογισμού 70.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και CPV 45112711-2, προτίθεται να το αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/16 (άρθρα 118 και 120) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α. 30.7326.77 στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου Δράμας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΔΤΥ Δ.Δράμας, 2521350771, akots@dimosdramas.gr, Αθανάσιος Κωτσώνας.

Σημειώνεται ότι δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3Β του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).  

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατεβάστε τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κατεβάστε το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ