Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας κουρτινών με τοποθέτηση
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 71Τ3ΟΚΞΑ-ΒΨΔ 04/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 134/2015 Αρ. Αποφ.: 134/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών ελαιοχρωματισμού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ω53ΨΟΚΞΑ-ΧΦ2 15/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 133/2015 Αρ. Αποφ.: 133/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας για στέγες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7ΩΧΔΟΚΞΑ-44Ν 15/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 49/13-1-2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας για στέγες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ψ4ΛΛΟΚΞΑ-ΚΦΓ 14/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 62/13-1-2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση αιτήματος καθαριστριών Ν.Δράμας
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΥΥΙΟΚΞΑ-4ΥΟ 12/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 154/2015 Αρ. Αποφ.: 154/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξέταση αιτήματος του σωματείου καθαριστριών Ν.Δράμας
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΧΔΠΟΚΞΑ-ΩΓΧ 12/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 143/2015 Αρ. Αποφ.: 143/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας για στέγες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΧ8ΧΟΚΞΑ-ΦΙΜ 29/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 157/2015 Αρ. Αποφ.: 157/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΕΖ3ΟΚΞΑ-1ΨΝ 29/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 156/2015 Αρ. Αποφ.: 156/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια οικοδομικών υλικών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΠΠ4ΟΚΞΑ-Υ7Ω 29/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 155/2015 Αρ. Αποφ.: 155/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια ξυλείας για στέγες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Β830ΟΚΞΑ-ΣΣΜ 29/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 146/2015 Αρ. Αποφ.: 146/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια χρωμάτων
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ω0ΦΘΟΚΞΑ-ΕΩΜ 29/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 145/2015 Αρ. Αποφ.: 145/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας προμήθειας οικοδομικών υλικών
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΚΑΑΟΚΞΑ-ΘΟ0 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 144/2015 Αρ. Αποφ.: 144/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος για αποδοχή αγοράς από το ΥΠΕΘ αναπηρικού αμαξιδίου για μαθητή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δράμας
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΞΙΝΟΚΞΑ-6ΙΟ 18/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 82/2015 Αρ. Αποφ.: 82/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προκαταβολή β εξαμήνου της αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Β8ΩΙΟΚΞΑ-ΩΔΡ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 139/2015 Αρ. Αποφ.: 139/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προεξόφληση μηνός Δεκεμβρίου για τις καθαρίστριες
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΒΜΨΑΟΚΞΑ-ΩΦΚ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 138/2015 Αρ. Αποφ.: 138/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ