Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”»

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 206/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω55ΛΩ9Μ-ΔΣΓ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1)  και   Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”», προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αίτηση για έντυπο οικ προσφοράς