Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ και συγκεκριμένα του Τμήματος Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ”

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει την επανάληψη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας: «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ και συγκεκριμένα  του τμήματος  Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ»

Εκτιμώμενης αξίας  34668,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ