Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

« Εργασία κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κατασκευών»

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία « Εργασία κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κατασκευών», σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006, του Ν.4281/14, τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ