Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της με ΑΠ:660/7/34350/19-10-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος προς σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο πλαίσιο Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–Νέα Φάση»

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019
image_print
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της με ΑΠ:660/7/34350/19-10-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος προς σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο πλαίσιο Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–Νέα Φάση»

Σύμφωνα με την αριθμό 6100/362/20-03-2019 απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ:6ΟΕΥ46ΨΖΣΠ-ΩΝΩ)

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερωθούν για την σειρά κατάταξης τους, μετά την εξέταση των ενστάσεων, καθώς και για την αίτησή τους όπως διαμορφώθηκε με την εξέταση της ένστασης, μέσω της πλατφόρμας στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υποβολής της αίτησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.