Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ”ΕΤΗΣΙΟ 2017”

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018
image_print

ΘΕΜΑ : «Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης – Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων “Ετήσιο 2017″»

Σας διαβιβάζουμε την «Ανακοίνωση Τύπου» του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017», προκειμένου οι παραγωγοί, των οποίων οι  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις)  κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2017, να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης.

Η ανακοίνωση, πρέπει να  αναρτηθεί άμεσα σε δημόσιους χώρους (Δημαρχείο,  Συνεταιρισμούς, Ενώσεις, κλπ.) τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν έγκαιρα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν και να συνυποβάλουν με  την αίτησή τους.

Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης  θα είναι η  7η Νοεμβρίου 2018 και η λήξη  της θα είναι η 6η Δεκεμβρίου 2018. Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης που υποβάλλονται μετά την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση της υποβολής τους, οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και για να διευκολύνουμε το έργο των Ανταποκριτών του Δήμου σας, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις και οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, αναλυτικά ως εξής:

  1. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛ.Γ.Α, (https://portal.elga.gr/elgawebproduction/) από τους εξουσιοδοτημένους ανταποκριτές, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία θα πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο  Υποκ/μα  του ΕΛΓΑ. Οι ανταποκριτές που δεν έχουν πρόσβαση στη Web εφαρμογή, πρέπει να  απευθυνθούν άμεσα στο αρμόδιο Υποκ/μα του ΕΛΓΑ., προκειμένου να αποκτήσουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.
  2. Μετά την ηλεκτρονική  συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης, ο ανταποκριτής, θα εκτυπώνει την αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση.
  3. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και  η Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)   μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται στο αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛΓΑ.  Φωτοαντίγραφο  της αίτησης θα δίδεται και στον αιτούντα.
  4. Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, ο ανταποκριτής θα συμπληρώνει και θα υποβάλλει ηλεκτρονικά το συνοπτικό της αναγγελίας. Η υπογεγραμμένη (από τον ανταποκριτή) εκτυπωμένη μορφή του συνοπτικού, μαζί με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των παραγωγών, θα αποσταλούν (συστημένα) στο αρμόδιο Υποκ/μα του ΕΛΓΑ ή θα παραληφθούν από υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α, το αργότερο δέκα μέρες μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  5. Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται οριστικές, εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τους νόμιμους κατόχους των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων. Ειδικά για ζημιές σε ετήσιες καλλιέργειες, σε ανθοκομικές καλλιέργειες, αποθηκευμένα προϊόντα ή σε πάγιο κεφάλαιο η υποβολή αρχικής αίτηση ήταν υποχρεωτική. Ο ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκατάστημα, θα πρέπει εγκαίρως να ειδοποιήσει όσους είχαν υποβάλει αρχική Αίτηση προκειμένου να προσκομίσουν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  6. Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται με τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του αντίστοιχου έτους ζημιάς και δεν απαιτείται η προσκόμισή της . Η κατοχή θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος.
  7. Τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους επαγγελματίες αγρότες, θα αναζητηθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.
  8. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης μετά την έλευση του ζημιογόνου αιτίου, με συνέπεια την αλλαγή κατόχου κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, η οριστική αίτηση θα  υποβάλλεται στο όνομά του, από τους νόμιμους κληρονόμους του. Η αίτηση θα συνοδεύεται από (ℹ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του προγράμματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο θανών ήταν ή όχι δικαιούχος ενίσχυσης  και (ℹℹ) τα  νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα δικαιώματα των κληρονόμων επί της οικονομικής ενίσχυσης.
  9. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, ο ανταποκριτής σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α, θα συντάσσει σχετικό πρακτικό, με τα ονόματα όσων δεν προσήλθαν να υποβάλουν οριστική αίτηση ενίσχυσης καθώς και με την ημερομηνία που αυτοί ειδοποιήθηκαν.

Αν επιθυμείτε  να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να στείλετε  ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  koe@elga.gr. Για  θέματα σχετικά με τη  Web εφαρμογή  και  για τηλεφωνικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α  της περιοχής σας.

Ο Πρόεδρος

Θεοφάνης Κουρεμπές

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΓΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΕ ”ΕΤΗΣΙΟ 2017”