Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τίτλο «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για τα έτη 2023 και 2024

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 335/2022 (ΑΔΑ ΨΔ7ΡΩ9Μ-ΠΡΖ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των  αποβλήτων κήπων και πάρκων» για τα έτη 2023 και 2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1)SIGNED

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)SIGNED

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ) (1)