Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, εκτυπώσεις και προμήθεια υλικών μηχανογράφησης

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, εκτυπώσεις και προμήθεια υλικών μηχανογράφησης» για το 2020 – 2021 (16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), προϋπολογισμού 71.965,89 (με ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Β

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Γ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Δ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ