Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022 και ειδικότερα των κάτωθι τμημάτων: Τμήμα Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Τμήμα Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, Τμήμα Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ και Τμήμα Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022
image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ

ο Δήμος Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την εκτέλεση της γενικής «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης  και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ» για το έτος 2022 και ειδικότερα των  κάτωθι τμημάτων:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 8924,00 €

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 35742,00€

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ, 30258,00€

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 9200,00€

συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τεσσάρων  χιλιάδων εκατό είκοσι τεσσάρων ευρώ (84124,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με του όρους της αριθμ. 3430/27-1-2022 διακήρυξης  (ΑΔΑΜ: 22PROC009966622) .

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

espd-request-v2 (2)

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ