Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2020

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχων για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.495,02 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) – 35.076,63 € χωρίς Φ.Π.Α. – για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ