Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο Πλαίσιο του Μηχανισμού “ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ” – WiFi4EU (CEF)

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα,  για την ανάδειξη οικονομικού φορέα / οικονομικών φορέων για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware,  Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ – WiFi4EU (CEF)», προϋπολογισμού 63.877,29 με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΟ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά — Τμήμα Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά — Τμήμα Β

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά — Τμήμα Γ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά — Τμήμα Δ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Οικονομική Προσφορά — Τμήμα Ε

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ Πίνακα Συμμόρφωσης Τ1 – Τ13 — Τμήμα Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ Πίνακα Συμμόρφωσης Τ1 – Τ7 — Τμήμα Ε – Μέρος Β

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Αίτηση Συμμετοχής