Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων,  τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»  για το έτος 2020, προϋπολογισμού 49.767,000 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 56.855,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Α

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Β

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Γ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — ΤΜΗΜΑ Δ