Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Υλικών Φωτισμού

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού», προϋπολογισμού 169.684,27 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ