Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια προτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου Δράμας»

Κατεβάστε την Πρόσκληση με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Υπηρεσιακό Σημείωμα με την Τεχνική Περιγραφή