Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» προϋπολογισμού 34.224,00 € με ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ