Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ »

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ »

προεκτιμώμενης αμοιβής  € 37.278,10  (χωρίς Φ.Π.Α.).

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Η αίθουσα δημοπρασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο 2ο όροφο του δημαρχείου Δράμας, Βερμίου 2 .

Προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών είναι 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521350710, fax επικοινωνίας 2521023343, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Κυρατσώ Παπαδοπούλου – email:  kpapa@dimosdramas.gr

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      (ΚΑΙ ΕΔΩ   ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)