Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014
image_print

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-12-2015. Η εργασία αφορά σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι 205.000,00 € (διακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ) για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.  

Κατεβάστε από εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Κατεβάστε από εδώ τη διακήρυξη