Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού « ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία ( άρθρα 27,117,121 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

« ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

με προϋπολογισμό: 35.500,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και  από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosdramas.gr,).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου-661 33 Δράμα) την  25-10-2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά την παρ.1 του άρθρου 125, του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και σε έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ  .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ