Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου»

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προσκαλεί τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, βάσει του άρθρου 26 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4412/2016  για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020” – Τμήμα 13 Έλαια ΝΠΔΔ (Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας), συνολικού προϋπολογισμού 16.325,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της υπ. αριθμ. 21543/26-7-2019 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 19PROC005351029 των Τεχνικών Προδιαγραφών αυτής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ