Πρόσκληση της 4ης/29-5-2020 συνεδρίασης της Δημ.Επ.Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Δράμα, 29/5/2020

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                            Αρ. Πρωτ. 12419

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

Τ.Κ. 66100 Δράμα

Πληρ.: Μ. Ζεϊτίδου

Τηλ.: 25210 21054

Email: mzeit@dimosdramas.gr

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τ ́ Α ́)–κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα διεξαχθεί διά περιφοράς την Παρασκευή 28/05/2020 και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση του κατεπείγοντος

Ανάκληση της αριθ. 7/2020 Απόφασης σχετικά με “Διάθεση χρήσης των σχολικών κτιρίων 3ου & 4ου Λυκείου Δράμας καθώς και των Δημοτικών Σχολείων Ν.Αμισού & Κ.Αγρού για την δημιουργία Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Δράμας.”

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δράμας

Διάθεση χρήσης του 1ου Γυμνασίου στην ESOLNET HELLAS

Διάθεση χρήσης 6ου Γυμνασίου για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας

Διάθεση χρήσης σχολικών αιθουσών 15ου Δημοτικού Σχολείου

Διάθεση χρήσης του 3ου Γυμνασίου για μεταστέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ.

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος