Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ”

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ”, προϋπολογισμού 29.650,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α.,σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 22/2018 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 17/07/2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο(Αίθουσα διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ