Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο ”Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο ”LYSIS”»

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο ”Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο ”LYSIS”», προϋπολογισμού 55.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ